Lịch Sử lớp 12 Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000