Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh SGK Lịch Sử lớp 12