Phần II, trang 25, sgk Ngữ văn lớp 10

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Các loại văn bản


Văn bản 1 và 2 thuộc phong cách văn bản nghệ thuật.

- Văn bản 3 thuộc phong cách chính luận.

-Trong đời sống xã hội, chúng ta có những loại văn bản sau:

1. Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Thơ, nhật kí…).

2. Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ gọt giũa:

a. Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (truyện, thơ, kịch….)

b. Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học (sgk,tài liệu học tập, bài báo khoa học  luận văn, luận án, công trình nghiên cứu…)

c. Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận(bài bình luận ,lời kêu gọi, bài hịch, tuyên ngôn…)

d. Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính(đơn, biên bản, nghị quyết, quyết định ,luật…)

e. Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí(bản tin, bài phóng sự, bài phỏng vấn,tiểu phẩm…)

- Phạm vi sử dụng tất cả các loại văn bản trong xã hội rộng rãi, không trừ một loại văn bản nào.

-Văn bản thuộc PCNNSH:Giao tiếp với chính mình và người thân.->Ngôn ngữ lời ăn tiếng nói hàng ngày, dùng nhiều BPTT…

- Văn bản nghệ thuật: Giao tiếp với tất cả công chúng bạn đọc.-> Ngôn ngữ hình tượng giàu sắc thái biểu cảm cho văn bản nghệ thuật.

- Văn bản khoa học: Dành riêng cho các ngành khoa học, SGK cho các tiến sĩ, giáo sư đầu ngành biên soạn. Khoa học phổ cập cho các hãng thông tin.-> Ngôn ngữ khoa học:chính xác.

- Văn bản chính luận: Những bài xã luận do các cơ quan lớn đăng tải trên báo, trên các lĩnh vực chính trị xã hội, văn học nghệ thuật, tranh luận về vấn đề nào đó. Sử dụng rộng rãi.

->Ngôn ngữ :từ ngữ chung,giàu sức thuyết phục.

- Văn bản hành chính công vụ: Dành cho tất cả mọi người trong đời sống.->sử dụng ngôn ngữ theo khuôn mẫu.

- Văn bản báo chí: Dành cho phóng viên giao tiếp với tất cả mọi người.->Ngôn ngữ chính xác ,rõ ràng.