Phần I, trang 23, sgk Ngữ Văn lớp 10

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Đọc các văn bản  và trả lời câu hỏi sgk Ngữ Văn lớp 10


1. - Văn bản (1) tạo ra một hoạt động giao tiếp chung. Đây là kinh nghiệm của nhiều người với mọi người đáp ứng nhu cầu truyền cho nhau kinh nghiệm cuộc sống. Đó là mối quan hệ giữa con người với con người, gần người tốt thì ảnh hưởng cái tốt ngược lại quan hệ với người xấu thì sẽ ảnh hưởng cái xấu. Văn bản sử dụng một câu.

- Văn bản (2) tạo ra hoạt động giao tiếp giữa cô gái và mọi người. Đó là lời than thân của cô gái, bao gồm 4 câu.

- Văn bản (3) tạo ra hoạt động giao tiếp giữa chủ tịch nước với quốc dân đồng bào, là nguyện vọng khẩn thiết và bảo vệ quyết tâm lớn của dân tộc trong giữ gìn, bảo vệ nền độc lập, tự do. Văn bản gồm 15 câu.

2. Đặc điểm:

- Văn bản 1, 2, 3 đều đặt ra vấn đề cụ thể và triển khai nhất quán trong từng văn bản.

+ Văn bản 1 là mối quan hệ giữa người với người trong cuộc sống, cách đặt vấn đề và giải quyết rất rõ ràng.
+ Văn bản 2 là lời than thân của cô gái trong xã hội cũ như hạt mưa rơi xuống đất bất kể chỗ nào đều phải cam chịu. Tự mình, cô gái không thể quyết định được. Cách thể hiện hết sứ nhất quán, rõ ràng.
+ Văn bản 3 là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, văn bản thể hiện:

-Lập trường chính nghĩa của ta và dã tâm của thực dân Pháp. -Nêu chân lý đời sống dân tộc: Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. -Kêu gọi mọi người đứng lên đánh giặc bằng tất cả vũ khí trong tay, đã là người Việt Nam phải đứng lên đánh Pháp. -Kêu gọi binh sĩ, tự vệ dân quân (lực lượng chủ chốt).

 -Khẳng định nước Việt Nam độc lập, nhất định thắng lợi thuộc về ta.

3. Cách thể hiện rất rõ ràng, nhất quán.

-Mở bài: “Hỡi đồng bào toàn quốc”
-Thân bài: “Chúng ta muốn hoà bình… nhất định thuộc về dân tộc ta”.
-Kết bài: Phần còn lại.

4. Bố cục rõ ràng, cách lập luận chặt chẽ.

-M.bài:nhân tố giao tiếp-đồng bào.
-T.bài:Nêu lập trường chính nghĩa của ta và dã tâm của thực dân Pháp. Vì thế chúng ta phải đứng lên chiến đấu để giữ lập trường chính nghĩa , bảo vệ độc lập tự do.Bác nêu rõ đánh bằng cách nào, đánh đến bao giờ.

-K.bài:K.định nước VN độc lập và k.chiến nhất định thắng lợi.

5. Mục đích văn bản 1: Truyền đạt kinh nghiệm sống.

- Mục đích văn bản 2: Lời than thân để gợi sự hiểu biết và cảm thông của mọi người đối với thân phận người phụ nữ.
- Mục đích văn bản 3: Kêu gọi, khích lệ, thể hiện quyết tâm của mọi người trong kháng chiến chống thực dân Pháp