Câu 2 tình huống 2 trang 184 SGK Công nghệ 10

Trung bình: 4,55
Đánh giá: 138
Bạn đánh giá: Chưa

Giải quyết tình huống 2


a. Tổng mức bán hàng

- Thị trường địa phương: 60.000.000 đồng

- Thị trường khác: 49.000.000 đồng

b. Tổng giá trị mua: 81.000.000 đồng

- Hàng A: Cơ sở 1: 20.000.000 x 60% = 12.000.000 đồng

               Cơ sở 2: 20.000.000x 40% = 8.000.000

- Hàng B: 14.000.000 đồng

- Hàng C: 40.000.000 đồng

c. Tổng chi phí: 99.000.000 ĐỒNG

d. Lợi nhuận: 10.000.000 đồng