Project - trang 15 Unit 1 Tiếng Anh 10 mới

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

1. Do a survey. Find out...

Làm một bảng khảo sát. Tìm ra...

Tạm dịch:

• bao nhiêu bạn cùng lớp sống trong một gia đình hạt nhân và bao nhiêu người sống trong một gia đình đa thế hệ;
• bao nhiêu bạn cùng lớp có cả bố và mẹ làm việc;
• bao nhiêu bạn cùng lớp dành ít nhất một giờ mỗi ngày để làm việc nhà;
• bao nhiêu bạn cùng lớp có cha mẹ dành ít nhất một giờ mỗi ngày để giúp họ làm bài tập ở nhà;
• các bạn cùng lớp nghĩ về gia đình lý tưởng như thế nào.

2. Work in groups. Compare your findings and get ready to report to the class.

(Làm việc theo nhóm. So sánh các kết quả bạn tìm được và chuẩn bị trình bày với cả lớp.)