Speaking - Unit 10 trang 109 Tiếng Anh 12

Trung bình: 4,59
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Task 1: Work in pairs. Ask and answer the following questions.

1. What do you call Gấu Trúc, Tê Giác, Hổ, Voi in English?

2. In which sort of habitats can you find each of these animals?

3. Which of these animals can be kept as a pet or used for food or medicine?

4. Which of them is/are endangered?

Task 2: Work in pairs. Look at the information about the giant panda, tiger, rhino and elephant, which are endangered animals. Ask and answer questions about them.

A. Where do the giant panda live?

B. In bamboo forests in the mountains in central and western China.

A. What‘s the population of pandas in the world?

B. Only about 600.

Task 3: Work in groups. Take turns to give an oral report on the animals mentioned in Task 2.


Task 1: Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. A: What do you call “gẩú trúc, tê giác, hổ và voi” in English?

    B: We call these animals “panda, rhino, tiger and elephant” respectively.

2. A: In which sort of habitats can you find each of these animals?

   B: Pandas can be seen in bamboo forests. Rhinos can be found in grasslands and tropical or sub-tropical forests. We can find tigers in forests, grasslands and swam elephants can be seen in forests.

3. A: Which of these animals can be kept as a pet or used for food or medicine?

    B: None of these animals can he kept as a pet, except for tiger can be used for food and medicine.

4. A: Which of them is / are endangered?

    B: Pandas, tigers and rhinos are endangered.

Tạm dịch:

1. A: Bạn gọi là gì "gấu trúc, tê giác, hổ và voi "bằng tiếng Anh?  

   B: Chúng tôi gọi những con vật này lần lượt là "panda, rhino, tiger and elephant".

2. A: Trong những loại môi trường sống nào bạn có thể tìm thấy những con vật này?  

  B: Gấu trúc có thể được nhìn thấy trong rừng tre. Loài có thể được tìm thấy ở đồng cỏ và rừng nhiệt đới 
hoặc cận nhiệt đới. Chúng ta có thể thấy những con hổ trong rừng, đồng cỏ và voi bơi có thể được nhìn 
thấy trong rừng.

3. A: Động vật nào trong số những động vật này có thể được giữ như vật nuôi hoặc được sử dụng cho thực 
phẩm hoặc thuốc?  

   B: Không ai trong số những con vật này được nuôi như vật nuôi, trừ hổ có thể dùng làm thức ăn và thuốc men.

4. A: Người nào trong số họ đang bị đe doạ?   

  B: Gấu trúc, hổ và tê giác đang bị nguy hiểm.

Task 2: Work in pairs. Look at the information about the giant panda, tiger, rhino and elephant, which are endangered animals. Ask and answer questions about them.

(Làm việc từng đôi. Nhìn những thông tin về gấu trúc vĩ đại, hổ , tê giác và voi, chúng là những động vật đang lâm nguy. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

A. Gấu trúc sống ở đâu?

B. Trong rừng tre ở vùng núi Trung và Tây Trung Quốc.

A. Dân số của gấu trúc trên thế giới là gì?

B. Chỉ có khoảng 600.

Hướng dẫn giải:

A: Where do the giant panda live?

B: In bamboo forests in the mountains in central and western China.

A: What‘s the population of pandas in the world?

B: Only about 600.

A: What’s their main food?

B: Bamboo leaves.

A: What's their average weight?

B: Are they tall? What’s their height?

B: Not much. Their average height is from 1,2 to 1,5 metres.

A: How long do they live?

B: Their average lifetime is about 20 to 30 years.

A: Are they in danger of extinction?

B: Yes. Their population is in decline.

A: Why?

B: Because their natural habitat is being destroyed and they are hunted for commercial trade.

Tạm dịch:

A: Gấu trúc khổng lồ sống ở đâu?

B: Ở rừng tre ở vùng núi phía Trung và Tây Trung Quốc.

A: Dân số của gấu trúc trên thế giới là gì?

B: Chỉ khoảng 600.

A: Thức ăn chính của họ là gì?

B: Lá tre.

A: Trọng lượng trung bình của chúng là bao nhiêu?

B: Chúng cao không? Chiều cao của họ là bao nhiêu?

B: Không cao lắm. Chiều cao trung bình từ 1,2 đến 1,5 mét.

A: Chúng sống bao lâu?

B: Tuổi thọ trung bình của chúng khoảng từ 20 đến 30 năm.

A: Chúng có nguy cơ tuyệt chủng không?

B: Có. Số lượng của chúng đang suy giảm.

A: Tại sao?

B: Do môi trường sống tự nhiên của chúng đang bị phá hủy và chúng bị săn bắt để mua bán.

Task 3: Work in groups. Take turns to give an oral report on the animals mentioned in Task 2.

(Làm việc từng nhóm. Thay phiên tường thuật về những con thú được nói đến ở Task 2.)

1. A: Let’s talk about the present endangered animals: pandas, tigers, rhinos and elephants.

    B: OK. First I see rhinos are listed in the Red List.

    C: Now they live in grasslands, tropical and subtropical forests in Africa and southern Asia.

    D: The population of rhinos is about 17 000

    A: They have the average height of about 1,2 to 1,8 meters and weigh from 1,000 to 3,000 kgs.

    B: Their main food is grass and plants.

    D: And their average life span is about forty years.

   C: They are also in danger of extinction due to their natural habitat destruction and illegal hunting and poaching.

2. A: Tigers are also referred to in the Red List and there are only about 6000 tigers in the world.

    B: They are found in forests, grasslands and swamps in Siberia, Southeast Asia and Southern India.

    C: Their average height is about 1,4 to 1,9 meters and an average weight of 65 to 300 kgs.

    D: Tigers are carnivores so their food is living animals such as deer, buffalo, etc...

    A:The life span is about 15 to 17 years.

  B: They are also endangered animals because their natural habitat is destroyed and they are hunted for commercial trade.

Tạm dịch:

1. A: Chúng ta hãy nói về những động vật đang nguy cấp hiện nay: gấu trúc, hổ, tê giác và voi.  

    B: OK. Đầu tiên tôi thấy tê  giácđược liệt kê trong Danh sách Đỏ.  

    C: Bây giờ chúng sống ở đồng cỏ, rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới ở Châu Phi và Nam Á.  

    D: Số lượng tê giác là khoảng 17 000.  

    A: Chúng có chiều cao trung bình từ 1,2 đến 1,8 mét và nặng từ 1.000 đến 3.000 kg.  

    B: Thức ăn chính của chúng là cỏ và cây cối.    

   D: Tuổi thọ trung bình của chúng là khoảng 40 năm.  

   C: Chúng cũng có nguy cơ tuyệt chủng do sự phá hủy môi trường sống tự nhiên của chúng và việc săn bắt 
và săn bắt trái phép.

2. A: Hổ cũng được đề cập đến trong Danh sách Đỏ và chỉ có khoảng 6.000 con hổ trên thế giới.

    B: Chúng được tìm thấy trong rừng, đồng cỏ và đầm lầy ở Siberia, Đông Nam Á và Nam Ấn Độ.

    C: Chiều cao trung bình của chúng khoảng 1,4 đến 1,9 mét và trọng lượng trung bình từ 65 đến 300 kg.    

    D: Hổ là động vật ăn thịt nên thức ăn của chúng là động vật sống như hươu, trâu, vân vân ...  

    A:  Khoảng thời gian sống là 15 đến 17 năm.   

    B: Chúng cũng là động vật bị đe dọa vì môi trường sống tự nhiên của chúng bị phá hủy và chúng bị săn bắt để mua bán.