THỰC HÀNH - Bài tập 3: THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨU

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 44
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 10.4, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc. Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất nhập khẩu của nước này.

    Bảng 10.4. CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC

(Đơn vị:%)

Năm

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39.3

53.5

51.4

Nhập khẩu

60.7

46.5

48.6

 


* Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc.

* Nhân xét sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc.

Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc có sự thay đổi tích cực:

- Tỉ trọng xuất khẩu tăng lên khá nhanh, từ 39,3% (1985) lên 51,34% (2004).

- Tỉ trọng nhập khẩu có xu hướng giảm khá nhanh, từ 60,7% (1985) xuống 48.6% (2004).

- Năm 1985 Trung Quốc nhập siêu, năm 1995 và 2004 Trung Quốc xuất siêu.