Bài 1 Trang 143 SGK Hóa Học 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

1. Một hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92% O và 1,12% H.

Hợp chất này có công thức hóa học là

A. H2SO3.

B. H2SO4.

C. H2S2O.

D. H2S2O8.

Chọn đáp án đúng.


C