Bài 7 Trang 10 SGK Đại Số 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

 Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a) n:n chia hết cho n ;

b) x:x2=2 ;

c) x: x<x+1 ;

d) x: 3x=x2+1.


a) Mệnh đề phủ định : "n:n không chia hết cho n". Phát biểu thành lời : Có một số tự nhiên n không chia hết cho chính nó.

Mệnh đề này sai vì n=0, 0 không chia hết cho 0.

b) Phủ định của mệnh đề x:x2=2 : "x:x22"tức là "Bình phương của một số hữu tỉ là một số khác 2". Mệnh đề đúng. Vì nếu x và x2=2x=±2 là số vô tỉ (mâu thuẩn).

c) Phủ định của mệnh đề x:x<x+1"x:xx+1" tức là "Tồn tại số thực không nhỏ hơn số ấy cộng với 1". Mệnh đề này sai. Vì nếu có x sao cho xx+1x-x101 (vô lí).

d)Phủ định của x:3x=x2+1"x:3xx2+1" tức là  "Mọi số thực nhân với 3 đều khác bình phương của số đó cộng thêm 1"

Đây là mệnh đề sai vì với x=3+52(số này là nghiệm của phương trình 3x=x2+1) ta có: 3.3+52=3+522+1.