Bài 1 trang 157 SGK Sinh học 11. Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.


Một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật:

    * Yếu tố di truyền: Quyết định một phần tốc độ và giới hạn sinh trưởng phát triển ở động vật.

    * Các hoocmôn: quyết định đến sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể động vật.

  • Hoocmôn sinh trưởng.
  • Tirôxin (ở người)
  • Ơstrôgen và testostêrôn (ở người)
  • Ecđixơn và juvenin (ở côn trùng)