Bài 2 Trang 158 SGK Lịch sử 10. Lập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn. Tại sao nói thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 45
Bạn đánh giá: Chưa

 Lập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn. Tại sao nói thời kì chuyên chính  Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?


Các g/đ

Tầng lớp nắm chính quyền

Những SK quan trọng

14/7/1789- 10/8/1792: CM bùng nổ và phát triển

Đại tư sản tài chính -Thiết lập nền quân chủ lập hiến

- Nhân dân phá ngục Baxti, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế
- 8/1789: Thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. CM lan rộng ra cả nước

10/8/1792- 2/6/1793: CM tiếp tục phát triển

Tư sản công thương nghiệp- Thiết lập chế độ cộng hòa

- KN của Nhân dân Pari, nền quân chủ lập hiến bị lật đổ, thiết lập nền cộng hòa
- Lui XVI bị tử hình. Chiến tranh bảo vệ tổ quốc, bảo vệ CM

2/6/1793- 27/7/1794: Đỉnh cao của CM

Tư sản cách mạng -Thiết lập chuyên chính dân chủ Giacobanh

Nhân dân Pari Khởi nghĩa lật đổ phái Girongđanh, xóa bỏ mọi đặc quyền của bọn phong kiến. Đẩy lùi được nạn ngoại xâm

17/7/1794- 9/11/1799: Thoái trào CM

Tư sản mới giàu lên trong CM- Thiết lập chế độ đốc chính

- Đảo chính CM, phái Giacobanh bị lật đổ, thành lập chế độ Đốc chính
- Đảo chính của Napoleong, chế độ độc tài quân sự được thiết lập.