Bài 3 Trang 158 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối TK XVIII?

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

 Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối TK XVIII?


- Là cuộc CMDCTS điển hình.

+ Lật đổ chế độ PK cùng với những tàn dư của nó.
+ Giải quyết được vấn đề dân chủ  (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân)
+ Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở  Pháp phát triển. 
+ Mở ra thời đại chế độ PK bị lung lay khắp Châu Âu, củng cố quyền thống trị của giai cấp TS  trên phạm vi TG.

-  Giai cấp TS lãnh đạo, QCND quyết định tiến trình phát triển của CM. Nhưng  vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi của ND, chỉ giai cấp TS là hưởng lợi.