Bài 1 Trang 158 SGK Lịch sử 10. Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào?


* Hoàn cảnh diễn ra cách mạng tư sản Pháp:

a. Kinh tế

- Nông nghiệp: lạc hậu, Công cụ thô sơ, năng suất thấp. Mất mùa, đói kém. Lãnh chúa, Giáo hội bóc lột nông dân nặng nề. Đời sống nông dân  cực khổ

- Công thương nghiệp: phát triển  theo hướng TBCN nhưng bị chế độ phong kiến  kìm hãm (chưa thống nhất đơn vị đo lường và tiền tệ )

b. Chính trị: Quân chủ chuyên chế (Vua Lu-i XVI đứng dầu)

c. Xã hội: chia thành 3 đẳng cấp

+ Đẳng cấp 1: Tăng lữ
+ Đẳng cấp 2: Quý tộc
+ Đẳng cấp thứ ba: Gồm TS, Nông dân, bình dân.

- Mâu thuẫn XH gay gắt (Đẳng cấp 1, 2 mâu thuẫn Đẳng cấp 3). Tư sản và nông dân  liên kết đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến