Bài 1 trang 195 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo,

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.


**Các dãn xuất halogen có công thức C4H9Cl

CH3-CH2-CH2-CH2-ClCH3-CH-CH2-CH3            |            ClCH3-CH-CH2-Cl            |           CH3           Cl            |CH3-C-CH3            |           CH3

**Các ancol mạch hở có CTPT C4H10O

CH3-CH2-CH2-CH2-OH : butan-1-olCH3-CH2-CH-CH3 : butan-2-ol                           |                         OHCH3-CH-CH2-OH : 2-metyl propan-1-ol              |           CH3           CH3             |CH3-C-CH3 : 2-metyl propan-2-ol             |            OH

**Các ancol mạch hở có CTPT C4H8O

CH2=CH-CH2-CH2-OHCH2=CH-CH-CH3                        |                       OHCH3-CH=CH-CH2-OHCH2=C-CH2-OH            |          CH3