Bài 7 trang 195 SGK Hóa học 11. Trong các chất sau

Trung bình: 4,86
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. phenol 

B. etanol

C. đimetyl ete

D. metanol


Nhiệt độ sôi của một  chất phụ thuộc vào :

  • Liên kết hidro trong phân tử.
  • Khối lượng mol .

Vì vậy phenol có nhiệt độ sôi lớn nhất vì vừa có liên kết hidro vừa có khối lượng mol lớn nhất.

Đáp án A.