Bài 2 trang 195 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.


a) C2H5Br  + NaOHt°C2H5OH + NaBr

b) C2H5Br  + NaOH  C2H5OH,t° C2H4 + NaBr + H2O