Bài 1 trang 30 SGK Sinh học 10. Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa ADN và ARN.

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 405
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa ADN và ARN.


  ADN ARN
Axit nuclêôtit A,T,G,X A,U,G,X
Mạch pôlinuclêôtit

Gồm 2 mạch xoắn kép, liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô

A - T = 2 liên kết hiđrô.

G - X = 3 liên kết hiđrô 

Gồm 1 mạch và có 3 loại

+ mARN mạch thẵng

+ tARN có đoạn cuộn lại tạo nên đầu 3 thùy.

+ rARN có vùng nuclêôtit liên kết tạo đoạn xoắn kép cục bộ.

Đường  Đêôxiribôzơ (C5H10O4) Ribôzơ C5H10O5