Câu 2 Trang 93 SGK Hình học 10

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Cho A(1;2),B(−3;1) và C(4;−2). Tìm tập hợp điểm M  sao cho MA2+MB2=MC2.


Gọi (x;y) là tọa độ của điểm M.

MA=(x1;y2)

MB=(x+3;y1)

MC=(x4;y+2)

Theo giả thiết, ta có:

(x1)2+(y2)2+(x+3)2+(y+1)2=(x4)2+(y+2)2

x2+y2+12x10y5=0(x+6)2+(y5)2=66

Vậy quỹ tích các điểm M thỏa mãn đẳng thức MA2+MB2=MC2 là đường tròn tâm I(−6;5) và bán kính R=66.