Bài 1 trang 39 SGK Sinh học 11. Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát.

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 1066
Bạn đánh giá: Chưa

Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát.


 * Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước.

   * Phương trình tổng quát về quang hợp:

6CO2 + 12H2O  ASMT,DL C6H12O6 + 6 CO2 + 6 H2O