Bài 6 trang 39 SGK Sinh học 11. Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào sau đây thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 76
Bạn đánh giá: Chưa

Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào sau đây thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?

 A. Có cuống lá.           B. Có diện tích bề mặt lá lớn.

 C. Phiến lá mỏng.      D. Các khí khổng tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá để không chiếm mất diện tích hấp thụ ánh sáng.


Có diện tích bề mặt lá lớn giúp lá hứng được nhiều ánh sáng hơn.

Đáp án: B