Bài 1 Trang 44 SGK Lịch sử 10. Chính sách của A-cơ-ba?

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày những chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó?


* Chính sách của vua A-cơ-ba:

- Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc, các quan lại có nguồn gốc khác nhau có tỉ lệ gần ngang nhau.

- Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo và hạn chế sự bóc lột của chủ đất, quý tộc.

- Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lí, thống nhất các hệ thống cân đong và đo lường.

- Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

* Ý nghĩa:

- Những chính sách của A-cơ-ba làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới.

- A-cơ-ba được coi như là một vị anh hùng dân tộc. Tên ông được đặt cho nhiều đường phố, công trình. Người Ấn xưng  ông là Đấng chí tôn A-cơ-ba