Bài 1 Trang 73 SGK Lịch sử 10. Trình bày những giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thủy ở Việt Nam

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 49
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày những giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thủy ở Việt Nam


- Qua dấu tích tìm được người ta phát hiện Cách ngày nay 30 - 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã có Người tối cổ sinh sống.

- Cách ngày nay trên dưới 2 vạn năm, Người tối cổ đã chuyển hóa thành Người tinh khôn từ đây họ sống thành các  Công xã thị tộc.

- Cách ngày nay khoảng 6.000 – 12.000, công xã thị tộc bước vào thời kì phát triển( văn hóa Hòa Bình,  Bắc Sơn )

- Cách ngày nay khoảng 3.000 - 4.000 năm, sư xuất hiện công cụ bằng đồng đã đưa  công xã thị tộc bước vào giai đoạn tan rã.