Bài 1 Trang 8 SGK Lịch sử 10. Tại sao gọi là cuộc cách mạng thời đá mới?

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao gọi là cuộc cách mạng thời đá mới?


Gọi là "Cuộc cách mạng thời đá mới" bởi vì: bước vào thời đá mới đã có sự phát triển vượt bậc về công cụ lao động, sản xuất, đời sống văn hóa, tinh thần so với thời kì trước,nhứng thành tựu này đã  thay đổi toàn bộ cuộc sống của người nguyên thủy đánh dấu cho những bước phát triển sau này.