Bài 2 trang 8 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình.


Phương trình dao động điều hòa là x = Acos(ωt+ φ), trong đó:

- x là li độ của dao động

- A là biên độ dao động

- ω là tần số góc của dao động, có đơn vị là rad/s

- (ωt+ φ) là pha của dao động tại thời điểm t, có đơn vị là rad,

φ là pha ban đầu của dao động