Bài 2 Trang 187 SGK Lịch sử 10. Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Anh, Pháp, Đức vào nửa đầu thế kỉ XIX, hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của phong trào công nhân thời đó.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Anh, Pháp, Đức vào nửa đầu thế kỉ XIX, hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của phong trào công nhân thời đó.


* Ưu điểm:

- Bắt đầu thể hiện được ý thức đấu tranh chống áp bức bóc lột của giai cấp công nhân.

- Đánh dấu sự trưởng thành, chuyển mình  của giai cấp công nhân: từ đấu tranh vì mục đích  kinh tế dần chuyển sang đấu tranh vì  chính trị.

- Sự trưởng thành của giai cấp công nhân tạo điều kiên quan trọng cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này như CNXH không tưởng, CNXH khoa học...

* Nhược điểm:

- Do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối rõ ràng nên tất cả các cuộc đấu tranh cuối cùng đều thất bại.

- Còn nặng về đấu tranh kinh tế, đòi quyền lợi trước mắt chứ chưa ý thức sâu sắc về chính trị.