Bài 3 Trang 187 SGK Lịch sử 10. Hãy cho biết những mặt tích cực và hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy cho biết những mặt tích cực và hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng.


Tích cực:

- Nhận thức được mặt trái củachế độ tự sản là bóc lột người lao động.
- Phế phán sâu sắc xã hội tư bản, dự đoán tương lai.

Hạn chế:

- Không vạch ra được lối thoát, không giải thích được bản chất của chế độ đó.
- Không thấy được vai trò và sức mạnh của giai cấp công nhân.