Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 11. Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp?

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 132
Bạn đánh giá: Chưa

Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp?


 Nước là nguyên liệu cho quá trình quang phân li nước trong pha sáng tạo ra H+e- để tham gia vào chuỗi truyền e trong quang hợp. Nước đảm bảo các điều kiện sinh lí hóa sinh bình thường trong các tế bào và bộ máy quang hợp, đảm bảo quá trình quang hợp của cây diễn ra bình thường.