Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 11. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào ...

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 195
Bạn đánh giá: Chưa

Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và động vật đa bào có tổ chức thấp (ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào?


- Động vật đơn bào trao đổi khí qua màng tế bào.

- Động vật đa bào bậc thấp trao đổi khí qua bề mặt cơ thể.

     Nguyên tắc: Khí CO2 khuếch tán từ trong cơ thể ra ngoài môi trường và khí O2 khuếch tán từ môi trường vào cơ thể là do sự chênh lệch về nồng độ khí giữa tế bào (cơ thể) và môi trường.