Bài 2 Trang 82 SGK Lịch sử 10. Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không? tại sao?

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 73
Bạn đánh giá: Chưa

Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không? tại sao?


Mục đích của chính sách đô hộ: đồng hóa nhân dân ta để dễ cai trị, sáp nhập nước ta vào bản đồ Trung Quốc. Tuy nhiên, mục đích ấy không thể thực hiện được. Vì:

- Chính quyền đô hộ tăng cường việc cai trị trực tiếp tới cấp huyện, nhưng không khống chế nổi các làng xóm người Việt. Đây chính là nơi lưu giữ những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc .

- Nhân dân ta biết tiếp nhận văn hóa Trung Hoa một cách có chọn lọc làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc mình.