Bài 3 Trang 82 SGK Lịch sử 10. Hãy cho biết những chuyển biến về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội ở nước ta thời Bắc thuộc . Nguyên nhân của sự chuyển biến đó.

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 201
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy cho biết những chuyển biến về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội ở nước ta thời Bắc thuộc . Nguyên nhân của sự chuyển biến đó.


Về kinh tế:

- Trong nông nghiệp công cụ sắt được sử dụng phổ biến, đẩy mạnh khai hoang và xây dựng thủy lợi => Năng suất lúa tăng hơn trước.

- Thủ công nghiệp: rèn sắt, khai thác vàng bạc, làm đồ trang sức. nghề mới: Giấy, làm thuỷ tinh.

-  GT thuỷ, bộ ở các vùng được hình thành.

Về văn hóa, xã hội:

- Văn hóa: tiếp thu những yếu tố tích cực của văn hóa Trung Hoa thời Hán -Đường như: ngôn ngữ, văn tự.

- Các phong tục tập quán truyền thống của dân tộc vẫn được bảo tồn.

-> Nhân dân ta không bị đồng hóa.

* Xã hội: mâu thuẫn bao trùm giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.

* Nguyên nhân của sự chuyển biến là do các chính sách đô hộ và bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc.