Bài 1 Trang 82 SGK Lịch sử 10. Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta?

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 86
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta?


Các chính sách đô hộ:

* Tổ chức bộ máy cai trị:

 - Các triều phương Bắc (nhà Triệu, Hán, Tùy, Đường…) đều chia nước ta thành các quận, huyện; cử quan lại cai trị đến cấp huyện. MĐ: Nhằm sáp nhập đất Âu Lạc vào bản đồ Trung Quốc.

- Vừa mua chuộc, dụ dỗ, vừa đàn áp nhân dân ta

* Chính sách bóc lột về KT

- Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề bằng sản vật (lâm, thổ sản quý), các loại thuế.

- Cướp Rđ lập đồn điền

-  Độc quyền buôn bán muối và sắt

* Chính sách đồng hóa về VH:

-  Truyền bá Nho giáo, mở trường dạy chữ Hán.

- Bắt dân ta theo phong tục người Hán, đưa người Hán vào sống cùng người Việt.