Bài 2 trang 9 SGK Sinh học 11. Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 1755
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?


 Phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây

  Chất vận chuyển Cơ chất Nguyên lí Đối tượng
Hấp thụ nước Nước Thụ động: Đi từ nơi có thế nuốc cao đến nơn có thế nước thấp Khuếch tán Nước
Hấp thụ muối khoáng Muối khoáng

+ Thụ động: Đi từ nơi có thế nuốc cao đến nơn có thế nước thấp.

+ Chủ động: Đi từ nơi có nồng độ ion cao đến nơi có nồng độ ion thấp.

+ Khuếch tán

+ Ngược lại nguyên lí khuếch tán

+ Chất khoáng bất kì

+ Chất khoáng cần thiết cho cât