Bài 2 trang 140 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

a) -3z2+2z-1=0 ; b) 7z2+3z+2=0 ; c) 5z2-7z+11=0.

 


a) -3z2+2z-1=0

  • =22-4.-3.-1=-8<0.
  • Phương trình đã cho  có hai nghiệm phức là : z1,2=-2±22i2.-3=1±i23.

b) 7z2+3z+2=0

  • =32-4.7.2=-47<0.
  • Phương trình đã cho  có hai nghiệm phức là : z1,2=-3±i472.7=-3±i4714.

c) 5z2-7z+11=0

  • =72-4.5.11=-171<0.
  • Phương trình đã cho  có hai nghiệm phức là : z1,2=7±i1712.5=7±i17110.