Bài 3 trang 132 SGK Sinh học 12. Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá.

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 209
Bạn đánh giá: Chưa

Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá.


Cơ chế hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hoá là:

  • Các loài có họ hàng gần gũi có thể thụ phấn cho nhau tạo nên các con lai thường bất thụ.
  • Con lai khác loài nếu được đột biến làm nhân đôi số lượng NST (đa bội hóa hay song nhị bội) thì chúng có thể sinh sản bình thường. Chúng được xem là một loài mới so với các loài bố mẹ vì khi lai trở lại với các loài bố mẹ thì sẽ cho ra con lai bất thụ (cách li sinh sản với các loài bố mẹ).