Bài 1 trang 7 SGK Hóa học 12

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Những phát biểu sau đây đúng hay sai ?
A. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.
B. Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO- .
C. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2.
D. Hợp chất CH3COOC2H5  thuộc loại este.
E. Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.


A.  Sai. Vì phản ứng giữa axit vô cơ và ancol không phải là este   

VD: HCl + C2H5OH    →  C2H5Cl   + H2O   

                               (Dẫn xuất halogen)

B) Sai. Vì este không phải là chất điện li nên không thể phân li ra anion COO

c) Đúng                  

d) Đúng                            

e) Sai. Ví dụ phản ứng giữa axit vô cơ và ancol không phải là este. Tương tự câu A