Bài 3 Trang 153 SGK Lịch sử 11. Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo?

Trung bình: 4,10
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo?


Nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo, vì:

- Các phong trào diễn ra rất sôi nổi tiêu biểu như phong trào Cần Vương, hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh..., dưới nhiều hình thức, theo các khuynh hướng: phong kiến và dân chủ tư sản. Tuy nhiên, các phong trào đều diễn ra lẻ tẻ, không thống nhất và đều không giành được thắng lợi. Thực tế này đã Chứng tỏ cách mạng Việt Nam đang ở giai đoạn bế tắc về đường lối.

- Trải qua thời gian dài trong lịch sử  Phong trào cách mạng Việt Nam chưa tìm ra được một giai cấp tiên tiến có hệ tư tưởng riêng, có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng, tập hợp mọi tầng lớp, giai cấp đưa cách mạng đến thành công. Điều đó đã  phản ánh cách mạng Việt Nam đang bế tắc về giai cấp lãnh đạo.