Bài 3 Trang 83 SGK Lịch sử 11. Tìm hiểu những nét lớn về cuộc đời và hoạt động của Mao Trạch Đông và M. Gan-di

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 40
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm hiểu những nét lớn về cuộc đời và hoạt động của Mao Trạch Đông và M. Gan-di


* Mao Trạch Đông (1893 - 1976):

- Ông xuất thân  trong một gia đình nông dân ở Hồ Nam, là người cách mạng sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác.

- Năm 1921, ông tham gia Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiếp đó, ông tham gia cuộc Vạn lí trường chinh. Sau đó, Mao Trạch Đông được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Ngày 1-10-1949, ông tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa - một sự kiện chấn động cách mạng thế giới, ông đã liên tiếp giữ vị trí là người đứng đầu nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm.

- Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng của mình Mao Trạch Đông đã có những đóng góp đáng kể cho sự thắng lợi của cách mạng, nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế.

- Ông qua đời năm 1976,

* M. Gan-đi (1869 - 1948):

- Ông xuất thân  trong một gia đình khá giả, tốt nghiệp ngành luật ở Anh đã từng tham gia vào hoạt động chống chế độ phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa thực dân.

- Năm 1915, ông về nước vận động phong trào đấu tranh bất bạo động chống thực dân Anh. Sau khi đất nước  giành được độc lập , ông đã tích cực  hoạt động cách mạng  để ngăn chặn chiến tranh giữa người Hồi giáo và Ấn Độ giáo.