Bài 1 Trang 83 SGK lịch sử 10. Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của cách mạng Trung Quốc trong những năm 1929 - 1939.

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của cách mạng Trung Quốc trong những năm 1929 - 1939.


 *Bảng thống kê những sự kiện tiêu biểu của cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939

    Thời gian

                                                  Sự kiện tiêu biểu

Ngày 4-5-1919

Cuộc biểu tình của 3000 HS, SV yêu nước Bắc Kinh Phong trào Ngũ Tứ bùng nổ

Tháng 7-1921

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập

1926-1927

Chiến tranh Bắc phạt nổ ra

Ngày 12-4-1927

Tưởng Giới Thạch tiến hành chính biến ở Thượng Hải.

Tháng 7-1927

Cuộc Chiến tranh Bắc phạt chấm dứt. Chính quyền rơi vào tay Tưởng Giới Thạch.

Tháng 10-1934

Hồng quân công nông tiến hành cuộc Vạn lí trường chinh.

Tháng 1-1935

Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tháng 7-1937

Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Nội chiến chấm dứt để kháng chiến chống Nhật.