Bài 3 Trang 90 SGK Lịch sử 10. Nhận xét chung về sự hoàn thiện của nhà nước phong kiến Việt Nam thời Lê.

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 84
Bạn đánh giá: Chưa

Nhận xét chung về sự hoàn thiện của nhà nước phong kiến Việt Nam thời Lê.


Dưới thời Lê Thánh Tông  nhà nước phong kiến Việt Nam được hoàn thiện về tất cả mọi mặt:

* Về tổ chức nhà nước:

-  Với việc bãi bỏ Chức Tể tướng và các chức Đại hành khiển  đã tập trung quyền tuyệt đối của nhà vua.

- Chia cả nước thành 13 đạo. Dưới dạo là phủ, huyện, châu , xã  tăng cường tập quyền hơn

* Về tuyển chọn quan lại: Thi cử trở thành nguồn đào tạo và tuyển chọn quan lại chủ yếu. Nhờ đó, nhà nước  tuyển chọn  được người tài.

* Về luật pháp: Bộ luật Hồng Đức nhằm bảo vệ quyền thống trị của nhà nước phong kiến tập quyền, bảo vệ tôn ti trật tự phong kiến trở thành công cụ đắc lực của giai cấp thống trị.

* Về đối ngoại:

- Đối với phía Bắc: Nhà Lê thi hành chính sách mềm mỏng nhưng kiên quyết  giữ gìn và bảo vệ nền độc lập.

- Đối với  phía Nam: Nhà Lê còn tiến hành các cuộc viễn chinh mở rộng lãnh thổ về phía Nam.

⟹ Như vậy, nhà nước phong kiến Việt Nam dưới thời Lê được củng cố và hoàn thiện một cách cao độ.