Bài 1 Trang 90 SGK Lịch sử 10. So sánh bộ máy nhà nước thời Lê với bộ máy nhà nước thời Đinh, Tiền Lê.

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 57
Bạn đánh giá: Chưa

So sánh bộ máy nhà nước thời Lê với bộ máy nhà nước thời Đinh, Tiền Lê


Bộ máy nhà nước thời Đinh- Tiền Lê  theo thiết chế quân chủ chuyên chế đã được xây dựng. Còn sơ khai, song đã là Nhà nước độc lập tự chủ của nhân dân ta

Dưới thời Lê bộ máy Nhà nước quân chủ chuyên chế ở mức độ cao, hoàn chỉnh hơn.