Bài 4 Trang 136 SGK Lịch sử 10. Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả.

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả.


Tên cuộc đấu tranh

Vương triều

Lãnh đạo

Kết quả

1.  K/c chống Tống thời tiền Lê (981)

Tiền Lê

- Lê Hoàn

- Thắng lợi nhanh chóng

2. K/c chống Tống thời Lý

Thời Lý

- Lý Thường Kiệt

- Năm 1077 kết thúc thắng lợi

3. K/c chống Mông – nguyên (thế kỷ XIII)

Thời Trần

- Vua Trần (lần I)

- Trần quốc Tuấn (lần II – III)

Cả 3 lần kháng chiến đều giành thắng lợi.

4. PTĐT chống quân XL Minh và KN Lam Sơn 1407 – 1427

Thời Hồ

- K/c chống quân Minh do nhà Hồ lãnh đạo.

- KN Lam Sơn chống ách đô hộ của nhà Minh do Lê Lợi – Nguyễn Trãi lãnh đạo.

- Lật đổ ách thống trị của nhà Minh giành lại độc lập

5. K/c chống Xiêm 1785

Thời Tây Sơn

- Nguyễn Huệ

- Đánh tan 5 vạn quân Xiêm

6. K/c chống  Thanh 1789

Thời Tây Sơn

- Vua QT (Nguyễn Huệ)

- Đánh tan 29 vạn quân Thanh