Bài 4 Trang 7 SGK Hình Học 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O.

a) Tìm các vec to khác 0 và cùng phương với OA

b) Tìm các véc tơ bằng véc tơ AB.


a) Các vec tơ cùng phương với vec tơ  OA:

BC; CB; EF; DO; OD; DA; AD; FE  AO.

b) Các véc tơ bằng véc tơ AB  : ED,FO,OC..