Bài 5 trang 12 SGK Hóa học 12

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Tổng số miligam KOH dùng để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic.


Chỉ số axit = 7⇒ Khối lượng KOH cần dùng để trung hòa axit béo tự do trong 1 gam chất béo là 7 mgam.

⇒nKOH= nC17H35COOH=756=0,125 mmol

Khối lượng C17H35COOH trong 1 gam chất béo là:

               0,125. 284 = 35,5 mgam.

Số mol tristearoylglixerol C17H35COO3C3H5 trong 1 gam (1000mg) chất béo là 1000-35,5890=1,0837 mmol

⟹ nKOH = 3ntristearoylgrixerol=3,2511mmol⇒ mKOH = 3,2511.56 = 182 (mg).

Chỉ số xà phòng hóa : 182 + 7 = 189.