Bài 12: Thực hành: Bản xẽ xây dựng

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 12: Thực hành: Bản xẽ xây dựng SGK Công Nghệ lớp 11

Chuẩn bị của học sinh:

- Nghiên  cứu bài 12 SGK Công Nghệ 11.

- Sưu tầm các tài liệu liên quan đến các bản vẽ xây dựng.

Bài thực hành gồm hai nội dung được tiến hành trong một tiết:

  - Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể.

  - Đọc bản vẽ mặt bằng của ngôi nhà.