Bài 3: Cấu trúc chương trình

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 3: Cấu trúc chương trình SGK Tin Học lớp 11

1. Cấu trúc chung

Cấu trúc chung của một chương trình được mô tả như sau:

[< phần khai báo>]
<phần thân>

2. Các thành phần của chương trình

a) Phần khai báo

Có thể có các khai báo cho: tên chương trình, thư viện, hằng, biến và chương trình con.

  • Khai báo tên chương trình: có thể có hoặc không. Với Pascal, nếu có, phần khai báo tên chương trình được bắt đầu bằng từ khóa program, tiếp đến là tên chương trình:

Program <tên chương trình> ,

 Trong đó, tên chương trình là tên do người lập trình đặt theo qui định về tên.

Ví dụ:

program pt__b2;
hoặc program bai_toan1;
  • Khai báo thư viện: mỗi ngôn ngữ lập trình thường có sẵn một số thư viện cung cấp một số chương trình thông dụng đã được lập sẵn. Để sử dụng các chương trình đó cần khai báo thư viện chứa nó.
Ví dụ: Khai báo thư viện
Pascal C++
Uses crt,
#includc <stdio.h> 

Thư viện crt hoặc stdio.h cung cấp các chương trình có sẵn đế làm việc với màn hình văn bản và bàn phím. Chẳng hạn, để xóa những gì có trên màn hình: ttrong Pascal ta dùng lệnh clrscr; còn trong C++ dùng lệnh clrscr () ,

  • Khai báo hằng: thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lầm ttrong chương trình.

Ví dụ, khai báo hằng:

Pascal: C++:
Const MaxN = 1000;
​​​​​​PI = 3.1416;
Const int MaxN = 1000; 
Const float PI = 3.1416;

Khai báo biến: Tất cả các biến đdùng trong chương trình đều phải đặt tên và phải khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí. Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình được gọi là biến đơn.

b) Phần thân chương trình

Thân chương trình được tạo bởi dãy lệnh trong phạm vi của cặp dấu hiệu mở đầu và kết thúc.

Ví dụ, thân chương trình trong Pascal:

Begin
[< Dãy lệnh>]
End;

Ví dụ chương trình đơn giản: Chương trình sau thực hiện việc đưa ra màn hình thông báo “Xin chào các bạn! ".

Pascal:

C++:

Program vi_du;
Begin
    Writeln('xin chao cac ban!');
End.
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hello World!";
	return 0;
}

- Phần khai báo chi có khai báo tên chương trình gồm tên dành riêng program và tên chương trình là vi_du.

- Phần thân chương trình chi có một câu lệnh writeln, đưa thông báo ra màn hình.

- Phần khai báo chỉ có một câu lệnh include khai báo thư viện iostream

- Phần thân chương trình chỉ có một câu lệnh cout đưa thông báo ra màn hình.