Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 43
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh SGK Tin Học lớp 11

1. Rẽ nhánh

- Mệnh đề thiếu: Nếu .. thì ...

- Mệnh đề đủ: Nếu ... thì .... nếu không thì...

2.  Câu lệnh if - then

a) Dạng thiếu

if <điều kiện> then <câu lệnh>;

b) Dạng đủ

if <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2> ;

Trong đó

- Điều kiện: biểu thức quan hệ hoặc lôgic.

- Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh của Pascal.

Hình 13: Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
Hình 13: Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

Ở dạng thiếu: điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua (Hình 13)

Hình 13: Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
Hình 13: Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

Ở dạng đủ: điều kiện cũng được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh 1 sẽ thực hiện, ngược lại thì câu lệnh 2 sẽ được thực hiện (Hình 14).

3. Câu lệnh ghép

Câu lệnh ghép là dãy liên tiếp nhiều câu lệnh được ghép lại thành một nhóm màn giữa hai từ khóa "Begin" và "End" (trong Pascal):

IF d<0 THEN write('Phuong trinh vo nghiem!') 
  ELSE
  BEGIN
     x1:=(-b-sqrt(d))/(2*a);
     x2:=(-b+sqrt(d))/(2*a);
     IF d=0 THEN
      BEGIN
        writeln('Phuong trinh co nghiem kep')
         writeln('x = ',x1:5:1)
       END;
     ELSE writeln('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: ',x1:5:1,x2:5:1);
  END;

Việc thực hiện một câu lệnh ghép là thực hiện lần lượt các câu lệnh thành phần trong dãy. Một câu lệnh ghép có thể chứa một câu lệnh ghép khác như một thành phần của nó.