Bài tập 1 - Vẽ biểu đồ bài 29 SGK Địa lý

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Cho bảng số liệu: Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm 1996 2005
Nhà nước 74 161 249 085
Ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân, cá thể) 35 682 308 854
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 39 589 433 110

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và 2005. Nêu nhận xét.


* Bước 1: Xử lí số liệu (%)

- Sử dụng kĩ năng tính toán, xử lí số liệu về tỉ trọng thành phần.

- Công thức tính:

Tỉ trọng cấu giá trị thành phần  =Giá tr thành phnTng giá tr ×100%

- Áp dụng công thức:

Tỷ trọng kinh tế nhà nước 1996=Giá tr sn xut kinh tế Nhà nưc năm 1996Tng giá tr sn xut năm 1996 × 100%= 74161149432 ×100% = 49,6%

- Tương tự ta tính được kết quả ở bảng sau:

Bảng: Cơ cấu giá trị sản xuất phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 và 2005

Thành phần kinh tế 1996 2005
Nhà nước 49.6 25.1
Ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân, cá thể) 23.9 31.2
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 26.5 43.7

Bước 2: Tính bán kính hình tròn (R)

- Công thức

 + Gọi bán kính đường tròn là R

 + Bán kính năm đầu tiên (R1) = 1 đơn vị bán kính

Bán kính năm sau (R năm sau)=Tng giá tr năm sauTng giá tr năm đu  đơn v bán kính

- Áp dụng công thức:

Đt R1996  = 1 đơn v bán kínhR2005  =1×Tng giá tr năm 2005Tng giá tr năm 1996 = 1×991049149432 = 2,58 đơn v bán kính

Bước 3: Vẽ biểu đồ:

- Chú ý: tên biểu đồ, chú giải, đơn vị đầy đủ.

Bước 4: Nhận xét:

Nhìn chung cơ cấu giá trị sản xuất theo thành phần kinh tế nước ta có sự chuyển biến theo hướng tích cực trong giai đoạn 1996 - 2005.

- Khu vực nhà nước năm 1996 chiếm tỉ trọng cao nhất (49,6%) nhưng đến năm 2005 giảm xuống còn 25,1% với tỉ trọng thấp nhất. Đây vẫn là khu vực có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta.

- Khu vực ngoài nhà nước năm 1996 có tỉ trọng thấp nhất (23,9%) và đến 2005 có tỉ trọng đứng thứ hai (31.2%).

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài mặc dù năm 1996 có tỉ trọng lớn thứ 2 (26,5% nhưng đến năm 2005 đã vươn lên với tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất (43,7%).