Câu 1 trang 72, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô Viết trước đây và những thành tựu mà LB Nga đạt được sau năm 2000.


Vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô Viết trước đây

- Sau cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917), Liên Bang Xô viết được thành lập, LB Nga là một thành viên và đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc.

-  Tỉ trọng một số sản phẩm công nông nghiệp của LB Nga (cuối thập niên 80 TK XX) luôn chiếm  trên 50% đến 90% trong Liên Xô như: gỗ, giấy, xenlulo, dầu khí...

Những thành tựu mà LB Nga đạt được sau năm 2000

- Sản lượng các ngành kinh tế tăng.

- Dự trữ ngoại tệ lớn thứ tư thế giới (năm 2005).

- Đã thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài từ thời kì Xô viết, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

- Giá trị xuất siêu ngày càng tăng.

- Vị thế của LB Nga ngày càng được nâng cao.

=> LB Nga đã vượt qua khủng hoảng về kinh tế, tình hình chính trị ổn đinh.