Câu 2 trang 72, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 118
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CỦA LB NGA (Đơn vị: Triệu tấn)

Năm 1995  1998 1999 2000 2001 2002 2005
 Sản lượng  62,0 46,9 53,8 64,3 83,6 92,0 78,2

Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm. Rút ra nhận xét.


* Vẽ biểu đồ: Biểu đồ cột

Nhận xét: 

- Giai đoạn 1995 - 2005, sản lương lương thực của LB Nga tăng lên (từ 62 triệu tấn lên 78,2 triệu tấn), tăng 1,26 lần.

- Sản lượng lương thực của LB Nga có nhiều biến động, chia thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ năm 1995 – 1998: sản lượng lương thực giảm (từ 62 triệu tấn xuống 46,9 triệu tấn), thời kì này kinh tế LB Nga rơi vào khủng hoảng kéo dài.
+ Giai đoạn 2: Từ năm 1998 – 2005: sản lượng lương thực tăng lên nhanh từ 46,9 triệu tấn lên 78,2 triệu tấn (đặc biệt năm 2002 sản lượng đạt tới 92 triệu tấn). Đây là kết quả của chiến lược kinh tế mới từ năm 2000, đã từng bước đưa LB Nga thoát khỏi khủng hoảng và đạt nhiều thành tựu mới.